Autoritățile oneștene nu pot demara deocamdată proiectul care avea în vedere regenerarea urbanistică a zonei în care a funcționat fostul bazar din oraș, de pe faleza râului Cașin, din cauza neînțelegerilor cu unul dintre agenții economici care și-au desfășurat activitatea acolo.

Concret, în baza contractului de concesiune încheiat între SC Faleza SRL și Consiliul Local Onești la data de 24 decembrie 2012, concesionarul (CL Onești) are obligația de a despăgubi concedentul (SC Faleza SRL) la expirarea contractului în condițiile în care durata de viață a construcției ce urma a se realiza depășea durata concesiunii.

Aici au apărut și problemele, pentru că expertul care a evaluat spațiul (la solicitarea comună a SC Faleza SRL și Unității Administrativ-Teritoriale Onești) a stabilit că valoarea proprietății în sine (clădirea în care a funcționat fostul bar „Faleza”) este de 151.534 de lei (circa 32.500 de euro), iar asta fără TVA.

UAT Onești nu dorește sub nicio formă să plătească, însă, acești bani. În urma analizelor efectuate la nivelul mai multor compartimente din cadrul Primăriei Onești, s-a stabilit că “nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de acordare a despăgubirilor, apreciind a fi temeinică și legală inițierea unui proiect de hotărâre privind respingerea cererii (…) formulată de SC Faleza SRL privind acordarea despăgubirilor”.

Funcționarii din primărie au ridicat și problema nerespectării de către SC Faleza SRL, pe toată durata contractului, a obiectului de activitate stipulat în contractul de concesiune – realizarea unui complex de alimentație publică și agreement. De foarte mulți ani, vestitul bar “Faleza” din anii ’90 servește drept depozit de mărfuri.

“Direcția de Urbanism apreciază că obiectul contractului de concesiune nu a fost respectat la emiterea autorizației de construire pentru funcțiunea „construire complex comercial și de agrement” și nici prin obiectul de activitate exclusiv comercial din ultimii ani, care nu respectă funcțiunea de alimentație publică și agrement prevăzuta în contract sau documentațiile de urbanism.

Experta justifică schimbarea de destinație a clădirii din rațiuni economice, fără să facă referire la legalitatea acesteia în raport cu obiectul concesiunii. Schimbarea de destinație a  unei clădirii nu poate fi luată în considerare decât cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate în vigoare – chiar dacă nu se execută lucrări de construire supuse autorizării, funcțiunea de depozitare nefiind permisă de Planul  urbanistic general al municipiului Oneşti şi Regulamentul  general de urbanism aferent, (documentaţii de urbanism în vigoare aprobate prin HCL 32/2000 prelungit prin HCL 149/2015).

Determinarea eventualelor despăgubiri ar fi trebuit să aibă în vedere încadrarea clădirii conform HG nr.1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, act normativ din legislația fiscală la care se face trimitere în Codul Fiscal referitor la amortizarea unor mijloace fixe din patrimoniul agenților economici.

Având în vedere că acest Catalog, care stabilește durate normale de funcţionare raportate la  funcțiunea clădirii (neluând în considerare starea clădirii ci amortizarea acesteia într-un termen de X  ani), arătăm faptul că, în considerarea funcțiunii permisă prin obiectul contractului de concesiune  „construire complex comercial si de agrement ” sau cea din autorizația de construire referitoare la „agrement” construcția existentă se încadrează la Codul de clasificare 1.5.14. „alte construcţii pentru afaceri, comerţ,  depozitare neregăsite în cadrul subgrupei 1.5.” pentru care durata normală de funcţionare  este de 16-24 ani, deci clădirea ar fi amortizată și municipiul Onești nu ar mai datora despăgubiri”, se arată în Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind soluționarea cererii formulate de SC Faleza SRL.

Nu în ultimul rând, potrivit aceluiași document, “Direcția Economico-Financiară a apreciat astfel că valoarea mică a concesiunii pentru cei 750 de metri pătrați, expirarea perioadei normale de funcționare a imobilului precum și valoare beneficiului UAT Onești de numai 30.000 de lei pentru perioada de 25 de ani, cât SC Faleza SRL a desfășurat activitatea în locația respectivă, sunt argumente care duc la o neconcordanță cu valoarea despăgubirilor, stabilită în Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară”.

În concluzie, parcul de agrement care urma să fie amenajat de Primăria Onești pe locul fostului bazar mai are de așteptat, divergențele apărute urmând să se soluționeze, cel mai probabil, în instanță. Asta deși arhitectul-șef al orașului, Răzvan Dan Lixandru, întocmise deja și câteva schițe cu viitorul parc (detalii AICI).